Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

 

Navigácia

 

PODROBNÝ OPIS PROJEKTU

 


 

Charakteristika organizácie žiadateľa

Spojená škola Brezno bola založená v roku 1951. Jej organizačnými zložkami sú Stredná priemyselná školaStredná škola podnikania. Naša škola pripravuje žiakov v oblasti strojárstva, elektrotechniky a ekonomiky.

Vzhľadom na veľký záujem o odborníkov z uvedených oblastí a malý záujem žiakov o štúdium na odborných školách, naša škola má víziu využívaním nových IT prostriedkov z uvedenej oblasti zvýšiť atraktivitu tohto druhu vzdelávania a tým reagovať na potreby trhu práce na Slovensku.

Spojená škola v Brezne má kvalitné personálne zabezpečenie vzhľadom na tradíciu SPŠ, v súčasnosti na SŠ v Brezne je zamestnaných 70 zamestnancov.Procedúry vnútorného riadenia organizácie žiadateľa

Vedením Spojenej školy v Brezne je menovaný riaditeľ školy, ktorý menuje zástupcu riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety a zástupcu riaditeľa školy  pre odbornotechnické predmety. Pomocnými orgánmi riaditeľa školy sú predmetové komisie podľa zamerania a druhu predmetov.  Projektový tím pozostáva z členov predmetovej komisie odborných technických predmetov -strojníctvo, technické kreslenie, mechanika, strojárska technológia, strojárska konštrukcia, dopravné zariadenia, stavba automobilov, kontrola a meranie  odborná prax a elektrotechniky.

 

Interné procedúry riadenia umožňujú vytváranie projektových tímov a delegovanie kompetencií a zodpovedností na jednotlivých členov projektových tímov.
 

Riadenie projektu, zapojenie partnerov

Za riadenie projektu je zodpovedný Projekt manažér – zamestnanec školy, ktorému pri zabezpečovaní úloh napomáha asistent. Vyčlenených pedag. zamestnancov školy pre jednotlivé aktivity koordinuje spolu s externým koordinátorom aktivít. V prípade, že aktivita si vyžaduje prácu viacerých odborných pracovníkov, jeden z nich sa vyberie ako vedúci metodik aktivity, ktorý okrem plnenia úloh integruje prácu ostatných v jednotný výsledok. Sledovanie súladu plnenia s pôvodným projektom sleduje Manažér monitoringu, ktorý zároveň zabezpečuje všetky potrebné vyhodnocovania smerom k monitorovaciemu orgánu. Spolupracuje s Projektovým manažérom. Za finančné plnenia v rámci projektu je zodpovedný Finančný manažér; vykazuje poskytnuté platby; je v spojení s účtovníkom školy, ktorý účtuje jednotlivé finančné pohyby.

 

Súlad obstarávania so zákonom o verejnom obstarávaní zabezpečuje odborne spôsobilá osoba. Navrhuje a pripravuje vhodné metódy obstarania podľa predpokladanej ceny zákazky.