Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

 

Navigácia

 

REALIZÁCIA PROJEKTU

 


 

Číslo a popis aktivity

Rok a mesiac
2009 2010
II. III.  IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1.1. Zavádzanie inovatívnych metód do štátneho vzdelávacieho programu                                               
spolu s ostatnými vyčlenenými pedag. zam. aplikuje štátny vzdel. progr. a vytvorí učebné osnovy s inovatívnymi metódami vzdelávania , zodpovedá za výber školiaceho materiálu/did. prostriedkov a  zariadenia/vybavenia, vyhodnocuje skúsenosti s ich zavádzaním a upraví učebné osnovy, aplikuje štátny vzdel. progr. a vytvorí učebné osnovy s inovatívnymi metódami vzdelávania za pomoci moderného školiacieho materiálu/did. prostriedkov a zariadení/vybavenia v určenom predmete aktivity 1.1, vyhodnocuje skúsenosti s ich prvotným zavádzaním a upraví učebné osnovy                                              
1.2. Tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu                                              
vytvorí a aplikuje školský vzdel. progr., vytvorí učebné plány a osnovy s inovatívnymi metódami vzdelávania , zodpovedá za výber školiaceho materiálu/did. prostriedkov a  zariadenia/vybavenia v určenom predmete aktivity 1.2, vyhodnocuje skúsenosti s ich prvotným zavádzaním a upraví učebné osnovy                                              
2.1. Skvalitňovanie štandardov ďalším vzdelávaním PZ                                              
vytvára metodiku a pracovné listy k inovatívnym metódam vzdelávania pre daný predmet  Školského vzdelávacieho programu                                              
3.1. Zavádzanie nových foriem výučby - tvorba projektu a prezentačné zručnosti                                              
pripraví učebné osnovy pre nové formy výučby a potrebnú pedagogickú dokumentáciu                                               
3.2. Prepojenie kurikula vzdelávania so svetom práce a výroby -strojárstvo a automobilový priemysel                                              
zabezpečuje činnosti aktivity a v spolupráci s ostatnými pripraví učebné plány a osnovy a potrebnú pedagogickú dokumentáciu pre kurikulum obsahujúce väzbu na svet práce a výroby, pripraví učebné plány a osnovy a potrebnú pedagogickú dokumentáciu pre kurikulum obsahujúce väzbu na svet práce a výroby