Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

 

Navigácia

 

 

Rozvoj odborných kompetencií študentov a učiteľov Strednej odbornej školy techniky a služieb v Brezne

 

Projekt bol určený pre ôsmych učiteľov a 16 žiakov Strednej odbornej školy techniky a služieb  v Brezne, ktorí študujú v učebných odboroch hostinský, hostinská, predavač a v študijných odboroch spoločné stravovanie a strojárstvo. Projekt bol zameraný na potreby rozvíjať odborné, jazykové a kultúrno-sociálne zručnosti a kompetencie žiakov v odbornej príprave v oblasti techniky a služieb a skvalitnenie a na získanie nových skúseností a odborných zručností pedagógov školy.

Stáž sa uskutočnila v troch krajinách a v štyroch partnerských organizáciách.

V Českej republike na stredných odborných školách:

Střední škola hotelnictví a gastronomie v Prahe zorganizovala 5 týždňovú stáž pre študentov gastronomických odborov (dvaja kuchári a dvaja čašníci) vo Wellness Hotel Step v Prahe.

Střední průmyslová škola v Ústí nad Labem zorganizovala mobilitu pre štyroch učiteľov technických odborov v trvaní 9 dní.

V Severnom Írsku zabezpečila päťtýždňovú stáž pre 6 študentov jazyková škola North West Academy v Londonderry. Traja strojári pracovali v strojárskej firme, kde sa stretli s celým priebehom výroby, dvaja hostinskí pracovali v reštauráciách a jedna predavačka v charitatívnom obchode.

V taliansky partner Azzurra cooperativa sociale zorganizoval 4 týždňovú stáž pre 6 študentov gastronomických odborov, ktorí pracovali v rôznych typoch reštaurácií a mobilitu 4 učiteľov.

Účastníci projektu po absolvovaní stáže dostali Europas-Mobility a certifikáty, čo bude ich veľkou devízou v ich profesionálnom raste.

Hlavným cieľom bolo nadobudnutie nových odborných zručností a osobnostný rast žiakov, ktoré by im po ukončení štúdia zvýšili šance uplatniť sa na domácom aj európskom pracovnom trhu a získanie nových skúsenosti a zručností pedagogických zamestnancov v stredoškolskom odbornom vzdelávaní a tým zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania na našej škole.

Ďalším cieľom projektu bolo zvýšiť príťažlivosť a zmysel odborného vzdelávania, prioritne pre účastníkov stáže, sekundárne pre ich spolužiakov, rodičov, kolegov a širšiu verejnosť a šírením výstupov projektu motivovať ostatných žiakov a pedagógov k zvyšovaniu kvality vzdelávania, osobnostnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu, zvýšiť atraktívnosť odborov v oblasti remesiel a služieb a pozdvihnúť kredit Strednej odbornej školy techniky a služieb v regióne.

Výsledky projektu sme zdieľali na nástenkách v škole, v médiách, na náborových akciách školy. Na účely prezentovania výsledkov projektu sme pripravili a vytlačili dve fotoknihy (o učiteľských a o žiackych stážach) venované projektu, priebehu a výsledkom. Pútavou formou doplnenou o fotografie sme uverejnili základné informácie o projekte, ich pracovných pozíciách a prevádzkach, o mestách, kde sa uskutočnili stáže a pod.  Zorganizovali sme Deň talianskej kuchyne a výstavu fotografií v jedálni školy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The project called “Development Of The Professional Competencies Of The Students And Teachers Of The Secondary Comprehensive School Techniques And Services In Brezno” was designed for 16 students and 8 teachers of The Secondary Comprehensive School Techniques and Services in Brezno. The students study in the apprenticeship fields of innkeeper and shop-assistant and in the study fields of catering and engineering. The project was focused on students developing their professional, linguistic, cultural-social skills, and competencies in the vocational training in the sphere of techniques and services, and equally the project was focused on teachers obtaining new experiences and improving their professional skills.

The internship was taken place in three countries and in four partner organizations.  

 In the Czech Republic, The Secondary School Of Hotel Services And Gastronomy in Prague organized five-week internships for 4 students of the gastronomy field (2 waiter, 2 cook) in the Wellness Hotel Step arranged nine-day mobility for 4 teachers of the technical fields.The Secondary technical school in Ústí nad Labem in Prague, and

secured five-week internship for 6 students. 3 students of the engineering industry carried out practice in engineering firm where they met with the whole process of production. 2 students of gastronomy fields (waiter, cook) worked. 1 student – shop-assistant worked in the charity shop. The North West Academy of English in LondonderryIn Northern Ireland,  

arranged four-week internships for 6 students of gastronomy fields (waiter, cook) who worked in the various types of restaurants and mobility for 4 teachers of gastronomy fields. Azzurra Cooperative SocialeIn Italy, the partner organization  

After completing the internship, the participants of the project got Europass-Mobility and the certificates, and it will be a big help in their professional growth.

The main aim of the project was to acquire new professional skills and personality growth for participants in order to improve opportunities to make them useful in the domestic and European labour market. Additionally, teachers will receive new experiences, skills for secondary technical schooling and with that they will improve the quality of professional education at our school.

Another aim of the project was to build up the attraction and sense of technical education, especially for participants of the internship and secondarily for their schoolmates, colleagues, parents and more general public. This is conducted by means of dissemination of project results to motivate the other students, tutors, teachers of vocational practice for lifelong learning to improve the quality of education and their personality growth, and increase attractiveness of fields in the sphere of crafts and services, and to raise credit of The Secondary Comprehensive School Techniques and Services in its region. 

 We have shared the results of the project of the notice-boards in the school, through media, at the promotional events of school. We prepared and printed two photo-books about process and results of project, work placements, work activities, sightseeing and towns where students worked for the presentation. We organised the day of Italy cuisine and exhibition of photos in the school canteen.