Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno

 

Navigácia

 

ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE PROJEKTU

 


 

Hlavné aktivity 


Zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania za pomoci moderných učebných materiálov, pomôcok a IKT, inovácia pedagogickej dokumentácie v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu (11/2008-6/2010),


tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu posilňujúceho profiláciu školy, jej konkurencieschopnosť a atraktívnosť pre žiakov (11/2008-6/2010),


skvalitňovanie obsahových a výkonových štandardov pre jednotlivé vyučovanie predmety a oblasti vzdelávania prípravou a ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov (2/2009-6/2010),


zavádzanie nových foriem výuky do vzdelávacieho procesu - samostatné riešenie problémov a situácií – tvorba projektu (7/2009-9/2010),


prepojenie kurikula vzdelávania so svetom práce a výroby v konkrétnej praxi strojárstva a automobilového priemyslu (7/2009-9/2010).


Podporné aktivity


Riadenie projektu (11/2008-69/2010).


Publicita a informovanosť (11/2008-9/2010).