• Výročie založenia školy
   • 6421 L spoločné stravovanie
    6411 L prevádzka obchodu
    2414 L 01 strojárstvo
    6403 L podnikanie v remeslách a službách
   • Ponuka študijných a učebných odborov

   •  


    SOŠ techniky a služieb

     

    Promo video študijných a učebných odborov

    Promo video študijných a učebných odborov

     

    Virtuálna prehliadka školy - hlavná budova

     

    Virtuálna prehliadka školy - cvičná kuchyńa, jedáleň

             


     

    4.ročné študijné odbory

     

    Nový študijný odbor:

     

    2561 M informačné a sieťové technológie

    Výchova a vzdelávanie v študijnom odbore 2561 - informačné a sieťové technológie sa organizuje dennou formou štúdia. Štúdium je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou. Absolvent získa úplne stredné odborné vzdelanie ISCED 3A. Študijný odbor  svojim profilom a zameraním umožňuje výraznejšiu a užšiu špecializáciu práve na informatiku, výpočtovú techniku, počítačové siete, robotiku a Internet vecí.

     
    Študent študijného odboru 2561 M informačné a sieťové technológie sa počas štúdia zameriava na:
     
    • Základy elektrotechniky a elektroniky,
    • konštrukciu, princíp práce, montáž, údržbu, opravy PC a jeho komponentov
    • inštalovanie a nastavovanie  operačných systémov (Windovs  11 a Linux)
    • inštalovanie,  konfigurovanie a spravovanie serverov  (Windows Server a Linux),
    • navrhovanie, realizáciu počítačových sietí a konfiguráciu komponentov počítačových sietí,
    • diagnostikovanie prevádzkyschopnosti a funkčnosti počítačových sietí,
    • programovanie vo vyššom programovacom jazyku Python, C++, Java, PHP,
    • vytváranie statických a dynamických webových stránok  pomocou jazyka HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL databáz,
    • databázové systémy,
    • zabezpečovanie bezpečnosti informačných systémov,
    • programovanie robotov,
    • internet vecí – IoT, pochopenie architektúry IoT, navrhovanie a realizáciu IoT.

     

    Študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie pripravuje správcov počítačových sietí, serverov, operačných systémov, databázových systémov, programátorov robotov, softvérových špecialistov, programátorov webových stránok, hardvérových špecialistov, IT technikov na servis, opravy výpočtovej techniky,  špecialistov internetu vecí (IoT).

     

     Kritériá pre prijímacie skúšky do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

    Odkaz na učebný plán

    Odkaz na leták

     

     


     

     

    2381 M strojárstvo

     
     

      

     

    • Študijný odbor 2381 M strojárstvo pripravuje absolventov na práce konštrukčného, technologického, prevádzkového, riadiaceho charakteru ako stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych podnikoch.
    • Štúdium končí maturitnou  skúškou a absolventi sú dobre pripravení na štúdium na vysokých školách technického zamerania.
    • Odbor nadväzuje na tradíciu Strednej priemyselnej školy v Brezne, ktorá sa vzdelávaniu v oblasti strojárstva venovala viac ako 60 rokov.
    • Škola spolupracuje so strojárskymi firmami v regióne tak, aby absolventi boli po skončení štúdia pre zamestnávateľov čo najlepšie pripravení.
    • Študenti tohto odboru sa každoročne zapájajú do súťaže ZENIT v strojárstve, v ktorej sa náš študent stal v školských rokoch 2013/2014, 2014/2015 a 2019/2020 víťazom celoslovenského kola.

     

    Odkaz na kritériá PS pre školský rok 2023/2024

    Odkaz na učebný plán

    Odkaz na fotogalériu Strojárstvo

    Odkaz na vzorové testy pre prijímacie skúšky

     


     

     

    6352 M obchod a podnikanie

     

     

    • Štúdium v odbore 6352 M obchod a podnikanie vytvára predpoklady pre získanie kompetencií potrebných pre uplatnenie sa v rôznych okruhoch pracovnej činnosti v oblasti ekonomiky, administratívy a podnikania, v oblasti obchodu a cestovného ruchu.
    • Dôraz je položený na prípravu absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami, ktoré bude vedieť aplikovať v praxi.
    • Štúdium končí maturitnou  skúškou a absolventi sú dobre pripravení na prácu v administratíve, obchode a cestovnom ruchu.

     

     

    Odkaz na kritériá PS pre školský rok 2023/2024

    Odkaz na učebný plán odboru obchod a podnikanie

    Odkaz na vzorové testy pre prijímacie skúšky

     


    3. ročné učebné odbory

     

    2423 H    nástrojár

     

       

    • Cieľom učebného odboru 2423 H nástrojár   je vzdelávanie a výchova kvalifikovaných odborníkov pre strojárske odvetvia obrábania. Štúdium je rozdelené na teoretické vyučovanie a odborný výcvik v pomere 50:50. Odborný výcvik žiaci spravidla vykonávajú v strojárskych firmách v Brezne a v okolí.
    • Štúdium končí záverečnou skúškou a žiak získava výučný list.

     

    Odkaz na kritériá PS pre školský rok 2023/2024

     Odkaz na učebný plán nástrojár

     


     

     6460 H    predavač

     
     

       

     

    • Príprava v učebnom  odbore 6460 H  predavač  zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu.
    • Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Teória a odborný výcvik sú v pomere 50:50.
    • Trojročný učebný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek predaja so všeobecným prehľadom o celej oblasti predaja  a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.
    • Štúdium končí záverečnou skúškou a žiak získava výučný list.

     

    Odkaz na kritériá PS pre školský rok 2023/2024

    Odkaz na učebný plán predavač

     

     

    6489 H    hostinský, hostinská

     
     
     

       

    • Príprava v učebnom odbore 6489 H hostinský, hostinská zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je väčšinou organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole alebo priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Teória a odborný výcvik sú v pomere 50:50.
    • Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy pre úsek výroby a odbytu so všeobecným prehľadom o celej oblasti stravovacích služieb a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.
    • Štúdium končí záverečnou skúškou a žiak získava výučný list.

     

    Odkaz na kritériá PS pre školský rok 2023/2024

    Odkaz na učebný plán hostinský, hostinská

     

     

     


     

     

     • Vítali sme prvákov – KABU

      Naši prváci už nejaký ten deň derú školské lavice SOŠTaS . Naši študenti im preto pripravili malé privítanie v podobe KABU – imatrikulácie prvákov. Aby sa stali platnými študentmi našej školy museli absolvovať rôzne disciplíny zamerané na šikovnosť, zručnosť , rýchlosť a pamäť. Nechýbala pri tom ani veselá nálada.

     • Virtuálna realita na hodine EKO

      Žiačky III.H triedy sa zapojili do projektu VR GENERATION zameraného na zlepšenie finančnej gramotnosti študentov stredných škôl. Prostredníctvom virtuálnej reality sa cez sedem kapitol previedli jednotlivými témami finančnej gramotnosti. Na konci témy nasledovala otázka, ktorú museli zodpovedať. Po absolvovaní všetkých tém čaká na študentky záverečný test. Vzdelávaním o financiách ich previedol raper EGO .

     • Svietnik

      Martin a Matej, žiaci I.KN triedy nadstavbového štúdia v odbore strojár, v rámci predmetu odborná prax vyrobili pekné školské prezenty - svietniky. Nesmieme zabudnúť aj na Erika, žiaka III.G triedy učebného odboru nástrojár, ktorý im pri výrobe pomáhal.

     • Stretnutie Erasmus+ v Čechách

      V rámci projektu Technické inovácie v teórii a praxi sa Patrik Poliak a Jerguš Pačesa, naši žiaci druhého ročníka študijného odboru strojár zúčastnili zahraničnej mobility. Projekt sa realizoval vďaka programu Erasmus+ v spolupráci s partnermi z Česka, Nemecka a Chorvátska.

      Aktivita sa uskutočnila formou Týždňa vedy a techniky u českého partnera SUŠ a SOU technické Třemošnice. Prvýkrát sa mobilita uskutočnila ako vzdelávacia aktivita pre žiakov zapojených škôl, ktorá trvala tri dni. Veríme, že si žiaci priniesli kopec nových informácií a zážitkov.

  • Partneri

   • IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie
  • Skvelé! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit
  • Dôležité

   • Príjímacie skúšky - vzorové testy
   • Súťaž ZENIT
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 6. 12. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola techniky a služieb, Brezno
   • oficiálny email školy: sostasbr@sostasbr.sk, sekretariat@sostasbr.sk
   • Spojovateľka: +421 48 630 40 22 Sekretariát školy: +421 48 630 40 15, mobil +421 949 006 841
   • Adresa školy: Laskomerského 3, 977 46 Brezno 97746 Brezno Slovakia
   • IČO: 423 176 57
   • DIČ: 2024 1293 71
   • Riaditeľka školy: PaedDr. Danka Kubušová, mail: danka.kubusova@sostasbr.sk, mobil: 0917 275 878
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre technické odbory a školský internát: Mgr. Eva Červenáková, mail: eva.cervenakova@sostasbr.sk, mobil: 0908 697 708
   • Zástupkyňa riaditeľky školy pre odbory služieb: PaedDr. Monika Ďurajdová, mail: monika.durajdova@sostasbr.sk, mobil: 0905 621 922
   • Výchovná poradkyňa: Ing. Blanka Kiššová, mail: blanka.kissova@sostasbr.sk, mobil: 0949 006 814
   • Email na správcu obsahu: vaclav.gajdosik@sostasbr.sk